DAISO - Furniture And Handicraft

อะไหล่โต๊ะเก้าอี้นักเรียน อะไหล่อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร

จำหน่ายอะไหล่เก้าอี้เลคเชอร์ ก.03/ อะไหล่โต๊ะเก้าอี้นักเรียนA4 /ชิ้นส่วนอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์

DAISOมีอะไหล่โต๊ะเก้าอี้นักเรียน อะไหล่ไม้เก้าอี้เลคเชอร์ก.03 อุปกรณ์ชิ้นส่วนสำหรับเฟอร์นิเจอร์ อาทิ ชิ้นส่วนแผ่นไม้หน้าโต๊ะนักเรียนA4 แผ่นวีเนียร์ไม้พื้นที่นั่งเก้าอี้A4 วีเนียร์ไม้อัดสักเก้าอี้ ก-03 วีเนียร์ไม้หลังพิงเก้าอี้ ชิ้นส่วนไม้เก้าอี้A-3 แผ่นไม้ที่นั่งเก้าอี้ไม้ยางพารา แผ่นหน้าโต๊ะนักเรียนไม้ยางพารา แป้นหมุนเก้าอี้ จานหมุน ล้อเก้าอี้ ปุ่มปรับ จุกยาง คิ้วยางขอบโต๊ะ แป้นหมุนเก้าอี้สำหรับเก้าอี้หมุนและล้อเก้าอี้จะเป็นล้อและแป้นหมุนซึ่งมีมาตรฐานเดียวกับแป้นหมุนและล้อซึ่งใช้กับเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราส่งออกญี่ปุ่น

แสดง 1-10 จาก 10 รายการ